Art. 39. - Zmiana niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1723

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.
Art.  39. 

W ustawie z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz. U. poz. 2339) w art. 7 w pkt 13, w art. 59do:

1)
w ust. 2 wyrazy "Komisji Nadzoru Finansowego deklaracje o dokonaniu" zastępuje się wyrazami "Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklaracje o wysokości należnej";
2)
w ust. 3:
a)
w pkt 3 wyraz "dokonaniu" zastępuje się wyrazami "wysokości należnej",
b)
w części wspólnej wyraz "dokonaniu" zastępuje się wyrazami "wysokości należnej".