Art. 32. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1590

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  32. 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., dostosuje przepisy wydane na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 i art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie stosowania ułatwień w obiegu dokumentacji, w tym ich elektronizacji.