Art. 30. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1590

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  30. 
1. 
Podmioty, o których mowa w art. 15 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane do przekazania po raz pierwszy danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. n oraz o ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, w postaci elektronicznej, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. 
Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany przekazać jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., informacje w postaci elektronicznej o uprawnieniach, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 lit. o ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zgromadzone do dnia 1 maja 2019 r., w zakresie, w jakim uprawnienia te mają niezbywalny charakter.