Art. 29. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1590

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  29. 
1. 
W latach 2020-2022 minister właściwy do spraw zdrowia może dofinansować w formie dotacji celowej przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia, w kwocie do 150 000 tys. zł na pełnienie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej funkcji punktu potwierdzającego profil zaufany, a także prowadzenie przez tych świadczeniodawców kampanii informacyjnej mającej na celu zakładanie profili zaufanych w inny dostępny sposób oraz aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta.
2. 
Wysokość kwoty dofinansowania dla świadczeniodawców, o których mowa w ust. 1, jest uzależniona od liczby aktywowanych Internetowych Kont Pacjenta przez świadczeniobiorców, o których mowa w art. 20c ust. 2b ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą:
1)
w związku z potwierdzeniem profilu zaufanego przez tych świadczeniodawców, zgodnie z art. 20c ust. 2a ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
2)
w sposób inny, niż określony w pkt 1, w wyniku kampanii, o której mowa w ust. 1

- potwierdzonej oświadczeniami złożonymi przez tych świadczeniobiorców.

3. 
W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy, w związku z realizacją zadania, o którym mowa w ust. 1, w części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, wynosi 100 000 tys. zł, z tym że w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio:
1)
w 2019 r. - 0 zł;
2)
w 2020 r. - 0 zł;
3)
w 2021 r. - 50 000 tys. zł;
4)
w 2022 r. - 50 000 tys. zł;
5)
w 2023 r. - 0 zł;
6)
w 2024 r. - 0 zł;
7)
w 2025 r. - 0 zł;
8)
w 2026 r. - 0 zł;
9)
w 2027 r. - 0 zł;
10)
w 2028 r. - 0 zł.
4. 
Minister właściwy do spraw zdrowia monitoruje wykorzystanie limitów wydatków, o których mowa w ust. 3, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5.
5. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 3, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu finansowania potwierdzania profili zaufanych przez świadczeniodawców, o których mowa w ust. 1.