Art. 26. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1590

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  26. 
1. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia nieodpłatnie dane, o których mowa w art. 87a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz dane osób, którym wystawiono zaświadczenia lekarskie, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, za lata 2017-2018, w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
Dane osób, którym wystawiono zaświadczenia lekarskie, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, obejmują:
1)
numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
2)
okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w szpitalu;
3)
numer statystyczny choroby ustalony według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10;
4)
numer prawa wykonywania zawodu wystawiającego zaświadczenie lekarskie.