Art. 22. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1590

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  22. 

Wnioski o zwrot kosztów:

1)
udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 42b ust. 1,
2)
zakupionych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, o których mowa w art. 42b ust. 10,
3)
zakupionych lub naprawionych wyrobów medycznych, o których mowa w art. 42b ust. 11

- ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, po dniu 30 lipca 2015 r., na terytorium innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym składa się w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.