Art. 20. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1590

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  20. 
1. 
Rejestr Asystentów Medycznych, o którym mowa w art. 54a ust. 8 ustawy zmienianej w art. 3, staje się Rejestrem Asystentów Medycznych, o którym mowa w art. 31b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
Funkcjonalność Rejestru Asystentów Medycznych, o której mowa w art. 41a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uruchamia się nie później niż do dnia 30 września 2019 r.