Art. 19. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1590

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  19. 
1. 
W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy, w związku z realizacją zadania, o którym mowa w art. 7 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, wynosi 329 tys. zł, z tym że w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio:
1)
w 2019 r. - 0 zł;
2)
w 2020 r. - 0 zł;
3)
w 2021 r. - 0 zł;
4)
w 2022 r. - 19 tys. zł;
5)
w 2023 r. - 39 tys. zł;
6)
w 2024 r. - 101 tys. zł;
7)
w 2025 r. - 41 tys. zł;
8)
w 2026 r. - 42 tys. zł;
9)
w 2027 r. - 43 tys. zł;
10)
w 2028 r. - 44 tys. zł.
2. 
Minister właściwy do spraw zdrowia monitoruje wykorzystanie limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków planowanych na infrastrukturę sieciową, o kwotę przekroczenia.