Art. 19. - Zmiana niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. - Dz.U.2021.2447 - OpenLEX

Art. 19. - Zmiana niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2447

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2021 r.
Art.  19. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.