Art. 35. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  35.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. łączna wartość lokat aktywów otwartego funduszu emerytalnego w kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7-10 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie może być mniejsza niż:

1)
75% wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2014 r.;
2)
55% wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2015 r.;
3)
35% wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2016 r.;
4)
15% wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2017 r.