Art. 32. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  32.

Do dnia 4 lutego 2016 r. otwarte fundusze emerytalne mogą posiadać w swoich aktywach instrumenty finansowe, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1-4, 33 i 34 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które zostały nabyte przed dniem 4 lutego 2014 r. i nie zostały przekazane zgodnie z art. 23 ust. 2.