Art. 27. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  27.
1.
Powszechne towarzystwo emerytalne wycofuje przechowywane na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego środki w dniu 1 lipca 2014 r. oraz zamyka rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego.
2.
Środki wycofane z Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód powszechnego towarzystwa emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.).