Art. 19. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  19.
1.
Niewykorzystane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy środki przeznaczone na wypłatę niezrealizowanych świadczeń, o których mowa w art. 132a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca otwartemu funduszowi emerytalnemu.
2.
Do wypłaty środków, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 132a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.