Art. 13. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  13.
1.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem art. 14, w dniu 31 października 2014 r. informuje otwarty fundusz emerytalny o obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osób:
1)
które w okresie od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 30 października 2014 r. osiągnęły wiek, o którym mowa w art. 100c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
2)
o których mowa w art. 12 ust. 1.
2.
Otwarty fundusz emerytalny przekazuje środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego odpowiadające wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych:
1)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - zgodnie z art. 100c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za okres od dnia ukończenia przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy zmienianej w art. 6, do dnia 30 października 2014 r.;
2)
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - zgodnie z art. 12 ust. 2, za okres od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 30 października 2014 r.
3.
Liczbę jednostek rozrachunkowych podlegających umorzeniu ustala się za każdy miesiąc, o którym mowa w ust. 2, przy czym przy ustalaniu liczby jednostek rozrachunkowych podlegających umorzeniu za dany miesiąc:
1)
w liczbie jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego nie uwzględnia się jednostek rozrachunkowych ustalonych do umorzenia za miesiąc lub miesiące poprzednie;
2)
uwzględnia się wyrażoną w miesiącach różnicę pomiędzy wiekiem emerytalnym, o którym mowa w art. 24 ustawy zmienianej w art. 6, a wiekiem członka otwartego funduszu emerytalnego w ostatnim dniu danego miesiąca.
4.
Otwarty fundusz emerytalny dokonuje umorzenia jednostek rozrachunkowych, o których mowa w ust. 2, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, według wartości jednostki rozrachunkowej na dzień umorzenia.
5.
Otwarty fundusz emerytalny do dnia 12 listopada 2014 r. przekaże na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych środki, o których mowa w ust. 2.
6.
W terminie, o którym mowa w ust. 5, otwarty fundusz emerytalny przekaże do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje o kwocie środków odpowiadającej wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych, o której mowa w ust. 2, w podziale na miesiące, ustalonej według wartości jednostki rozrachunkowej:
1)
o której mowa w ust. 4;
2)
na ostatni dzień miesiąca, za który dokonane zostało umorzenie.
7.
W terminie, o którym mowa w ust. 5, otwarty fundusz emerytalny przekaże do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o okresach, za które umorzono jednostki rozrachunkowe, o których mowa w ust. 2.
8.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zewidencjonuje na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wyższą z kwot środków, o której mowa w ust. 6, na ostatni dzień miesiąca, za który dokonane zostało umorzenie.