Art. 41. - Zmiana niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1561

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
Art.  41. 

W przypadku lokali mieszkalnych utworzonych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13, inwestorzy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zawarli z gminami albo związkami międzygminnymi umowy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 13, dostosują wysokość określonych w tych umowach stawek czynszu do limitów określonych w art. 7c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 13, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.