Art. 66. - [Stosowanie nowych przepisów do składu Krajowej Rady Prokuratorów wybranego przed wejściem w życie ustawy; odwołanie wyborów delegatów do zgromadzeń prokuratorów; przedłużenie kadencji dotychczasowych delegatów] - Zmiana niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.875

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  66.  [Stosowanie nowych przepisów do składu Krajowej Rady Prokuratorów wybranego przed wejściem w życie ustawy; odwołanie wyborów delegatów do zgromadzeń prokuratorów; przedłużenie kadencji dotychczasowych delegatów]
1. 
Przepis art. 42 § 5 ustawy zmienianej w art. 31 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do składu Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym wybranego na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wyborów delegatów, o których mowa w art. 46 § 1 ustawy zmienianej w art. 31, nie przeprowadza się, a kadencja dotychczasowych delegatów ulega przedłużeniu do dnia wyboru delegatów na nową kadencję. Wybory delegatów na nową kadencję przeprowadza się w terminie 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
3.  5
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przeprowadza się wyborów i powołań członków kolegium prokuratury regionalnej, o których mowa w art. 48 § 1 ustawy zmienianej w art. 31, oraz wyborów i powołań członków kolegium prokuratury okręgowej, o których mowa w art. 50 § 1 ustawy zmienianej w art. 31. Kadencja kolegium prokuratury regionalnej i kolegium prokuratury okręgowej w dotychczasowym składzie ulega przedłużeniu do dnia wyboru i powołań członków kolegiów na nową kadencję. Wybory i powołania członków kolegiów na nową kadencję przeprowadza się w terminie 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.
5 Art. 66 ust. 3 dodany przez art. 80 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.