Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2244

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2018 r.
Art.  42. 

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych lub spółki partnerskie, których przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu dotychczasowym, za 2018 r. są niższe niż równowartość w walucie polskiej kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości, mogą prowadzić księgi rachunkowe od początku 2019 r. Do takich osób i spółek stosuje się przepisy art. 24a ust. 5 zdanie drugie i trzecie ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 24a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu dotychczasowym, nie wywołuje skutków prawnych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2018 r.