Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2244

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2018 r.
Art.  41. 
1.  Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2019 r. zawiadomili właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, o której mowa w art. 14b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 7, są obowiązani stosować ją co najmniej do końca trzyletniego okresu, o którym mowa w art. 14b ust. 4 ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu dotychczasowym. W przypadku rezygnacji ze stosowania metody, o której mowa w zdaniu pierwszym, po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się przepis art. 14b ust. 5 ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.  Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2019 r. zawiadomili właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 8, są obowiązani stosować ją co najmniej do końca trzyletniego okresu, o którym mowa w art. 9b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu dotychczasowym. W przypadku rezygnacji ze stosowania metody, o której mowa w zdaniu pierwszym, po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się przepis art. 9b ust. 4 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.