Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2244

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2018 r.
Art.  30. 

W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1468) w załączniku do ustawy wyrazy "podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa" zastępuje się wyrazami "podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do jego reprezentacji".