Art. 2. - Zmiana niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego. - Dz.U.2022.138 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.138

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 stycznia 2022 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 w pkt 71a wyrazy "40 000 zł rocznie" zastępuje się wyrazami "100 000 zł rocznie".