Art. 2. - Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2052

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2021 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) w art. 2a wyrazy "18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352)" zastępuje się wyrazami "20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564 i 1641)".