Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1495

| Akt oczekujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.
Art.  13. 

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63, 730 i 1018) użyte w art. 9 w ust. 1 i w art. 12 w ust. 1c wyrazy "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej" zastępuje się wyrazami "o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw".