Art. 7. - Zmiana niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.42.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1954 r.
Art.  7.
1.
Wypłata zaopatrzeń emerytalnych następuje od dnia powstania prawa do zaopatrzenia, najwyżej jednak na okres trzech miesięcy wstecz od dnia zgłoszenia roszczenia, jeżeli wypłata jest uzależniona od takiego zgłoszenia.
2.
Przepis o wypłacie zaopatrzenia za trzy miesiące wstecz stosuje się odpowiednio w przypadku zgłoszenia roszczenia o wypłatę zaległych zaopatrzeń emerytalnych.
3.
Minister Skarbu może czynić wyjątki od zasad, przewidzianych w ust. 1 i 2 w przypadkach, gdy opóźnienie w zgłoszeniu roszczenia pozostaje w związku ze skutkami wojny.