Art. 2. - Zmiana niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.42.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1954 r.
Art.  2.

W ustawie emerytalnej wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 60 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

"4. Sierotami w rozumieniu ust. 1 są: dzieci z małżeństwa i przysposobione, dzieci pozamałżeńskie, pasierby i dzieci ofiar wojny, przyjęte na wychowanie.",

2)
w art. 69 skreśla się ust. 2.