Art. 4. - Zmiana niektórych przepisów, dotyczących państwowego podatku przemysłowego i opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.3.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 1936 r.
Art.  4.

W ustawie z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 106, poz. 884), zmienionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 846) oraz dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 544), wprowadza się zmiany następujące:

3)
w art. 8:
a)
ustęp 1) otrzymuje brzmienie:

"Podatek komunalny od przemysłu i handlu może być pobierany tylko w postaci udziału we wpływach z państwowego podatku przemysłowego, pobieranego w formie podatku od obrotu, oraz dodatku do tego podatku, pobieranego w formie świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych. Wysokość udziału oraz dodatku określa ustawa o państwowym podatku przemysłowym.";

b)
ustęp 2) otrzymuje brzmienie:

"Wpływy z udziału i dodatku (ustęp 1), z zastrzeżeniem 10 % dla samorządu wojewódzkiego (art. 22), przypadają:

a) gminom miejskim - co do podatku od przedsiębiorstw i zajęć, wykonywanych na obszarze tych gmin,

b) powiatowym związkom komunalnym - co do podatku od przedsiębiorstw i zajęć, wykonywanych poza obszarem gmin miejskich. Powiatowe związki komunalne obowiązane są jednak tym gminom wiejskim, na których obszarze wymienione wyżej przedsiębiorstwa i zajęcia są wykonywane, wypłacić połowę sumy, otrzymanej tytułem udziału i dodatku w podatku od tych przedsiębiorstw i zajęć, w ciągu dni 14 po otrzymaniu udziału i dodatku.";

c) w ustępie 3) wyrazy: "Dodatki komunalne do scalonego podatku przemysłowego, przypadające w wysokości 25 % podatku państwowego, poczynając od dnia 1 grudnia 1935 r.", zastępuje się wyrazami: "Wpływy z udziału komunalnego w scalonym podatku przemysłowym";

2)
art. 22 otrzymuje brzmienie:

"1) Samorząd wojewódzki otrzymuje 10 % wpływów związków samorządowych z dodatków komunalnych do państwowego podatku od nieruchomości (art. 6) oraz 10% wpływów z udziału związków samorządowych w państwowym podatku przemysłowym i z dodatku do tego podatku (art. 8).

2) Ponadto samorządowi wojewódzkiemu przysługiwać będzie uprawnienie do korzystania z wpływów z dodatków komunalnych do państwowego podatku gruntowego w tych granicach, w jakich określi to prawo Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych na podstawie art. 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o obniżeniu obciążenia daninami komunalnemi i o innych zmianach w finansach komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 544).";

3)
w art. 58 ustęp 2) otrzymuje brzmienie:

"W tych samych terminach wypłaca się związkom samorządowym przypadające im sumy z udziałów w państwowych podatkach: dochodowym i przemysłowym.".