Art. 3. - Zmiana niektórych przepisów, dotyczących państwowego podatku przemysłowego i opłat stemplowych. - Dz.U.1936.3.15 - OpenLEX

Art. 3. - Zmiana niektórych przepisów, dotyczących państwowego podatku przemysłowego i opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.3.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 1936 r.
Art.  3.

W ustawie z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr. 64, poz. 404) wprowadza się zmiany następujące:

1)
w art. 42 ustęp drugi otrzymuje brzmienie:

"W przypadkach, przewidzianych w artykułach 71, 80, 125 i 129, podwyżkę stemplową oblicza się w wysokości 25-krotnej.";

2)
w tytule przed art. 66 skreśla się wyrazy. "A. Umowy i orzeczenia.";
3)
w art. 67 ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Pismo, stwierdzające umowę o sprzedaż części ułamkowej (idealnej) rzeczy ruchomej, nabytej przez sprzedawcę drogą dziedziczenia, zapisu lub darowizny, podlega, jeśli kupujący ma udział w tejże rzeczy z tych samych tytułów, opłacie w wysokości 0,5 %.";

4)
w art. 69 skreśla się punkt 2) oraz w punkcie 4) wyrazy: "jeżeli pismo takie jest zaopatrzone tylko w podpis jednej strony i przytem nie jest ani sporządzone ani uwierzytelnione sądownie lub notarialnie";
5)
skreśla się tytuł przed art. 72 i artykuły 72, 73 i 74;
6)
art. 90 otrzymuje brzmienie:

"Pisma, stwierdzające umowę o świadczenie usług - z wyjątkiem dokumentów przewozowych (art. 92 i 93) oraz pism, stwierdzających umowę o przechowanie (art. 95) lub depozyt nieprawidłowy (art. 118) - podlegają opłacie stemplowej w wysokości 1 % od umówionego wynagrodzenia.";

7)
art. 91 otrzymuje brzmienie:

"Wolne są od opłaty pisma, stwierdzające:

1) umowę między służbodawcą a pracownikiem;

2) umowę z majstrem o przyjęcie ucznia;

3) umowę, którą choćby jeden z kontrahentów zawarł w zakresie swego przedsiębiorstwa, podlegającego podatkowi przemysłowemu lub ustawowo zwolnionego od tego podatku.

Przez umowę w p. 1) wymienioną rozumie się umowę, na mocy której pracownik podlega w czasie wykonywania umowy stałemu nadzorowi i kierownictwu służbodawcy.";

8)
skreśla się artykuł 119;
9)
w art. 120 w pkt. 7) kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się nowy punkt o brzmieniu:

"8) uznanie prawidłowości salda przez odbiorcę wyciągu z rachunku bieżącego.";

10)
skreśla się rozdział dwudziesty ósmy (artykuły 136, 137 i 138);
11)
w art. 139 wyrazy: "dwudziestego ósmego" zastępuje się wyrazami: "dwudziestego siódmego".