Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.30.175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 18 marca 1921 r.
o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli i dyrektorów państwowych szkół średnich ogólnokształcących, seminarjów nauczycielskich i preparand, oraz wizytatorów szkół (Dz. Ust. № 65 poz. 433).

W ustawie z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli i dyrektorów państwowych szkół średnich ogólnokształcących, seminarjów nauczycielskich i preparand, oraz wizytatorów szkół (Dz. Ust. № 65 poz. 433) wprowadza się zmiany, niniejszą ustawa określone.
Art.  1.

W art. 10 rzeczonej ustawy, zdanie trzecie (po drugiej kropce) ustępu pierwszego otrzymuje brzmienie następujące: "Wysokość wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wypłacana będzie z dołu za czas rzeczywistego zatrudnienia w godzinach nadliczbowych, a przy zatrudnieniu całorocznern za 10 miesięcy, wynosić zaś ma miesięcznie: dla grupy I przedmiotów, według określenia art. 8-1/28, dla grupy II-1/24, dla grupy III-1/22 całkowitego miesięcznego uposażenia danego nauczyciela, według-określenia art. 1 - za 1 godzinę, tygodniowo.

Art.  2.

W art. 11, zamiast słów od "Za każdy oddział" aż do słów "300 marek polskich miesięcznie", - wstawia się co następuje: "Za każdy oddział równoległy dyrektor (przełożona) lub kierownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne, równające się każdoczesnemu wynagrodzeniu za 1 godzinę nadliczbową grupy II, a gdy przy szkole jest internat-wynagrodzenie dodatkowe osobne, w wysokości każdoczesnego wynagrodzenia za czynności opiekuna jednej klasy, według ustępu 2 artykułu 9".

Art.  3.

Po art. 11 wstawić artykuł nowy, 11 A, w brzmieniu następującem: "Dopóki pracownicy państwowi pobierać będą dodatek drożyźniany, dyrektor (przełożona) i kierownik będą pobierali uzupełnienie drożyźniane dodatku dyrektorskiego (za kierownictwo), równające się miesięcznie kwocie marek, w liczbie, odpowiadającej iloczynowi każdoczesnego mnożnika drożyźnianego w poszczególnych klasach miejscowości: a) - przez 12 dla dyrektora (przełożonej) szkoły średniej ogólnokształcącej i seminarjum nauczycielskiego; b) - przez 3 dla kierownika preparancy, lub szkoły ćwiczeń".

Art.  4.

Do art. 12 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu następującem: "Dopóki pracownicy państwowi pobierać będą dodatek drożyźniany, wizytator szkół pobierać będzie uzupełnienie drożyźniane dodatku powyższego według artykułu 11 A, przyczem mnożnik drożyźniany będzie wzięty 16-krotnie".

Art.  5.

W artykule 14, w wierszu 5, wyrazy "na ziemiach polskich" ulegają skreśleniu.

Art.  6.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie od 1 kwietnia 1921 roku, a wykonanie jej poleca się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.