Zmiana niektórych postanowień ustawy skarbowej z dnia 22 czerwca 1928 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.23.231

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 1929 r.

USTAWA
z dnia 23 marca 1929 r.
o zmianie niektórych postanowień ustawy skarbowej z dnia 22 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622).

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Skreśla się sumę 95.240,000 zł., przewidzianą w załączniku do ustawy skarbowej z dnia 22 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) jako wpłatę przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Grupa B. Przedsiębiorstwa, część 11).

Skreślona w art. 1 wpłata do Skarbu Państwa w sumie 95.240.000 zł. zostaje pokryta przez nadwyżki dochodów, uzyskane w roku budżetowym 1928/29 w grupie A. Administracja część 8, dziale 6 budżetu.

Z tego tytułu upoważnia się Ministra Skarbu do zwrotu przedsiębiorstwu państwowemu "Polskie Koleje Państwowe" sumy 23.200.000 zł., wpłaconej do Skarbu Państwa na poczet nadwyżki dochodów nad wydatkami tegoż przedsiębiorstwa, ustalonej w wyżej powołanej ustawie skarbowej, z przeznaczeniem jej na kontynuowanie działalności inwestycyjnej.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Komunikacji,

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.