Zmiana niektórych postanowień ustaw karnych, oraz przepisów karno-administracyjnych, skarbowych i dyscyplinarnych, obowiązujących w b. dzielnicy rosyjskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.92.722

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1924 r.

USTAWA
z dnia 11 sierpnia 1923 r.
w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw karnych, oraz przepisów karno-administracyjnych, skarbowych i dyscyplinarnych, obowiązujących w b. dzielnicy rosyjskiej. *

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawą następującej treści:

Część 2 art. 70 ustawy z dnia 25 lutego 1921 r. w przedmiocie zmian w ustawodawstwie karnem, obowiązującem w b. zaborze rosyjskim (Dz. U. R. P. № 30 poz. 169), otrzymuje brzmienie następujące:

"W ustawach tych, ogłoszonych przed 1 stycznia 1920 roku, podwyższa się:

1) pięć tysięcy razy kwoty, od których zawisła jest kwalifikacja przestępstwa;

2) wysokość kaucji kasacyjnych jednolicie na 250.000 mk.;

3) dziesięć tysięcy razy grzywny i kary pieniężne, oznaczone w ustawie w określonej liczbowo kwocie pieniężnej;

4) dziesięć tysięcy razy najniższą i najwyższą granicę kwot, wymienionych w art. 59 k. k. tudzież należytości, przewidziane w ustawie postępowania karnego".

W art. 71 ustawy z dnia 25 lutego 1921 roku (D. U. R. P. № 30 poz. 169) w miejsce 100.000 marek wstępuje 5.000.000 mk.

W § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1921 r. w przedmiocie przepisów karno-sądowych na ziemiach przynależnych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 37, poz. 223), w miejsce "40.000 mk." Wstępuje "2.000.000 mk.".

W art. 1804 upk. w miejsce "20.000 marek" wstępuje kwota "500.000 mk.".

Upoważnia się Radę Ministrów do wprowadzania zmian w kwotach pieniężnych, określonych w niniejszej ustawie, oraz w przepisach karnych, ogłoszonych po dniu 31 grudnia 1919 r. choćby po wejściu w życie niniejszej ustawy, o ile przepis szczególny takiego upoważnienia nie przyznaje innej władzy; w braku odmiennego postanowienia przepis art. 8 stosuje się odpowiednio.

Przepis art. 5 niniejszej ustawy stosuje się również odpowiednio do postanowień karnych, choćby przed 31 grudnia 1919 r. ogłoszonych, których przekroczenie przekazane jest orzecznictwu władz administracyjnych, nie wyłączając władz skarbowych, oraz do wykroczeń dyscyplinarnych i porządkowych.

Uchyla się część 3 i 4 art. 70 ustawy z dnia 25 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. № 30 poz. 169).

Ustawa niniejsza wchodzi w życie po upływie 14 dni po dniu ogłoszenia, lecz nie stosuje się do przestępstw, popełnionych przed jej wejściem w życie, z wyjątkiem przepisów o podwyższeniu kaucji kasacyjnych i należytości, przewidzianych w ustawie postępowania karnego.

Wykonanie, niniejszej ustawy powierza się Ministrom: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Skarbu.

* Z dniem 1 stycznia 1924 r. stawki, podwyższone w art 1-4 nin. ustawy podwyższa się pięćdziesięciokrotnie. Jeżeli stawkę określono wymienioną tam liczbą, należy tę liczbę, jeżeli zaś podano nie samą stawkę, lecz tylko sposób jej obliczenia, należy wynik tego obliczenia (iloczyn) pomnożyć przez pięćdziesiąt, zgodnie z § 1 i 2 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmian w kwotach pieniężnych, określonych w przepisach karnych, karno-administracyjnych i niektórych skarbowych, oraz w przepisach porządkowych i dyscyplinarnych. (Dz.U.23.135.1121).