Zmiana niektórych postanowień ustaw karnych oraz przepisów karno-administracyjnych, skarbowych i dyscyplinarnych, obowiązujących w b. dzielnicy austrjackiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.90.704

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1924 r.

USTAWA
z dnia 11 sierpnia 1923 r.
w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw karnych oraz przepisów, karnoadministracyjnych, skarbowych i" dyscyplinarnych, obowiązujących w b. dzielnicy austrjackiej. *

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawą następującej treści:

Powszechną ustawę karną, obowiązującą w b. dzielnicy austrjackiej z dnia 27 maja 1852 r. zmienia się, jak następuje:

a)
w §§ 85a, 173, 183, 200 w miejsce kwoty sto miljonów marek wstępuje kwota "dwieście złotych";
b)
w §§ 174.II, 175.II, 176.II, 181 w miejsce kwoty dwadzieścia pięć miljonów marek wstępuje kwota "pięćdziesiąt złotych";
c)
w §§ 100, 179, 184, 203 w miejsce kwoty jednego miljarda marek wstępuje kwota "dwa tysiące złotych" (2.000.000.000 mk.);
d)
w § 182 w miejsce kwoty pięćset miljonów marek wstępuje kwota "jeden tysiąc złotych";
e)
w § 186b w miejsce kwoty sto miljonów marek wstępuje kwota "dwieście miljonów marek"; a w § 186c w miejsca kwoty dwadzieścia pięć miljonów marek kwota "pięćdziesiąt miljonów marek";
f)
w § 221 w miejsce kwoty sto miljonów marek wstępuje kwota "dwieście złotych";
g)
w § 522 w miejsce kwot od dziesięciu miljonów, do dwu miljardów marek wstępują kwoty "od dwudziestu do pięciu tysięcy złotych";
h)
w § 532 w miejscu kwoty pięćdziesiąt miljonów, względnie dwieście miljonów marek wstępują kwoty "sto złotych", względnie "czterysta złotych".

W § 1 ustawy z dnia 25 maja 1883 r. (Austr. Dz. Ust. P. № 78) o przepisach karnych przeciwko udaremnieniu egzekucji w miejsce kwoty "pięćdziesiąt tysięcy marek" wstępuje kwota "dwa miljony marek".

Ustęp 1 art. 2 ustawy z dnia 16 marca 1920 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw karnych, obowiązujących w b. zaborze austrjackim (Dz. "U.VR. P. № 26, poz. 158) otrzymuje brzmienie następujące:

"Najwyższą i najniższą granicą grzywien, przewidzianych w powszechnej ustawie karnej, w ustawie o postępowaniu karnem i w ustawach karnych dodatkowych, ogłoszonych do końca 1918 r., tudzież grzywny, oznaczone w tych ustawach kwotą stałą w koronach - zastępuje się taką samą liczbą marek polskich, pomnożoną przez dziesięć tysięcy, oznaczone zaś w złotych reńskich - taką samą liczbą marek eolskich, pomnożoną przez dwadzieścia tysięcy".

Upoważnia się Radę Ministrów do wprowadzania zmian w kwotach pieniężnych, określonych w niniejszej ustawie, oraz w przepisach karnych, ogłoszonych po 31 grudnia 1918 r., choćby po wejściu w życie niniejszej ustawy, o ile przepis szczególny takiego upoważnienia nie przyznaje innej władzy; w braku odmiennego postanowienia przepis art. 8 stosuje się odpowiednio.

Przepis art. 4 niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio do postanowień karnych, ogłoszonych choćby przed 31 grudnia 1918 r., których przekroczenie przekazane jest orzecznictwu władz administracyjnych, nie wyłączając skarbowych, oraz do wykroczeń dyscyplinarnych i porządkowych.

Ustęp 1 punktu 4 art. 6 ustawy z dnia 21 października 1919 r. o postępowaniu uproszczonem w sprawach o zbrodnie i występki na ziemiach b. zaboru austrjackiego (Dz. U. R. P. № 87, poz. 473) uzupełnia się następującem ostatniem zdaniem:

"W tym ostatnim wypadku może prokurator zlecić pełnienie obowiązków oskarżyciela funkcjonariuszowi prokuratorskiemu przy sądzie powiatowym".

Uchyla się wszystkie przepisy sprzeczne z niniejszą ustawą, w szczególności ustawę z dnia 5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 66, poz. 598).

Ustawa niniejsza wchodzi w życie po upływie 14 dni po dniu ogłoszenia, lecz nie stosuje się do przestępstw, popełnionych przed wejściem jej w życie.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrom: Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Skarbu.

* Z dniem 1 stycznia 1924 r. podwyższa się pięćdziesięciokrotnie stawki wymienione w art. 1-3 nin. ustawy zgodnie z § 1 i 2 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.135.1121).
1 Art. 1:

- zmieniony przez § 1 i 7 rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1924 r. (Dz.U.24.9.89) zmieniającego nin. ustawę z dniem 1 lutego 1924 r.

- zmieniony przez § 7 rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1924 r. (Dz.U.24.9.89) zmieniającego nin. ustawę z dniem 1 lipca 1924 r.