Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.67.435

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA MINISTRÓW, MINISTRA SKARBU, MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO ORAZ MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 12 lipca 1921 r.
w przedmiocie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia z dn. 20 grudnia 1920 r. o wykonaniu ustawy z dn. 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli, dyrektorów, instruktorów państwowych szkół zawodowych oraz seminarjów dla nauczycieli szkół zawodowych (Dz. Ust. Rz. P. z 1921 r. № 3, poz. 12).

Na zasadzie art. 12 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli, dyrektorów, instruktorów państwowych szkół zawodowych oraz seminarjów dla nauczycieli szkół zawodowych (Dz. Ust. Rz. P. № 65, poz. 435) zarządza się co następuje:
§  1. Paragraf 17 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1920 r. o wykonaniu ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli, dyrektorów" instruktorów państwowych szkół zawodowych oraz seminarjów dla nauczycieli szkół zawodowych (Dz. Ust. Rz. P. № 3, poz. 12) otrzymuje brzmienie następujące:

"Wysokość wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, względnie za zajęcia równoważne z godzinami nadliczbowemi dla tych nauczycieli etatowych, którzy pobierają uposażenie według norm dla nauczycieli państwowych szkół średnich ogólnokształcących, wypłacana będzie z dołu za czas rzeczywistego zatrudnienia w godzinach nadliczbowych, a przy zatrudnieniu całorocznem - za dziesięć miesięcy.

Wynagrodzenie to ma wynosić miesięcznie za jedną godzinę lekcji lub - zajęcia tygodniowo:

dla grupy I przedmiotów, z wyjątkiem rysunków odręcznych elementarnych i rzeźby elementarnej-według określenia § 10 niniejszego rozporządzenia - 1/28;

dla grupy II oraz rysunków elementarnych i rzeźby elementarnej - 1/24;

dla grupy II - 1/22;

dla grupy IV - 1/20 całkowitego miesięcznego uposażenia danego nauczyciela, według określenia art. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Ust № 65, poz. 435).

Za czas przerwy w zajęciu w godzinach nadliczbowych, trwającej jednorazowo dłużej niż jeden miesiąc nie należy się nauczycielowi wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, z wyjątkiem wypadku, gdy przerwa została; wywołana chorobą nauczyciela lub zarządzeniem władzy (np. ferjami świątecznemi, zawieszeniem zupełnem lub częściowem nauki w całym zakładzie lub w poszczególnych klasach z powodu epidemji, braku opału i t. p.). W razie przerwy spowodowanej chorobą nie można wynagradzać godzin nadliczbowych przez czas dłuższy, niż trzy miesiące".

§  2. Po ustępie pierwszym § 8 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1920 r. (Dz. Ust. № 3, poz. 12) wstawia się ustęp następujący:

"Dopóki pracownicy państwowi pobierać będą dodatek drożyźniany. wymienieni wyżej kierownicy niższych szkół zawodowych pobierać będą uzupełnienie drożyźniane dodatku za kierownictwo szkoły, równające się miesięcznie kwocie marek w liczbie odpowiadającej iloczynowi powstałemu z pomnożenia każdoczesnego mnożnika drożyźnianego w poszczególnych klasach miejscowości przez 3".

§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 kwietnia 1921 r.