Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1974

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086) zarządza się, co następuje:
§  1.  Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku otrzymuje nazwę "Archiwum Państwowe w Malborku".
§  2.  Organizację oraz szczegółowy zakres działania Archiwum Państwowego w Malborku określi statut nadany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).