§ 2. - Zmiana i ustalenie granic miasta Baranowicze w powiecie baranowickim, województwie nowogródzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.22.201

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1938 r.
§  2.
Granica miasta Baranowicz w powiecie baranowickim, województwie nowogródzkim zostaje ustalona, jak niżej.

Od punktu przecięcia się zachodniej granicy posiadłości spadkobierców Aleksandra Aleksiejewa z południową krawędzią drogi, prowadzącej przy zabudowaniach wsi Baranowicze, granica biegnie południową krawędzią wspomnianej drogi według ustabilizowanych na gruncie miejskich punktów poligonowych w kierunku południowo-wschodnim i, przecinając grunty wsi Baranowicze oraz drogę z majątku Rozwadowo do miasta Baranowicz, biegnie południową stroną tejże drogi, równolegle do linii żywopłotu dworu Rozwadowo, przecinając grunty majątku Rozwadowo i drogę do wsi Anisimowicze; przy skrzyżowaniu się dróg do tejże wsi i do wsi Świeciłowicze, zmieniając kierunek na północno - wschodni i przecinając grunty wsi Anisimowicze, biegnie granica południowo-wschodnią stroną drogi, prowadzącej do Świeciłowicz, przechodzi południowo - wschodnią krawędzią traktu, prowadzącego z miasta Baranowicz do Stołowicz, przecina z kolei grunty wsi Świeciłowicze do przejazdu kolejowego kolei Wilno - Baranowicze - Równe przez pas wywłaszczenia kolejowego. Za przejazdem kolejowym, po opuszczeniu pasa wywłaszczenia kolejowego, przechodzi granica z południowo-wschodniej krawędzi traktu Baranowicze - Stołowicze na południowo - wschodnią krawędź drogi wiodącej do wsi Wielka Kołpienica w kierunku północno - wschodnim i, przecinając grunty wsi Świeciłowicze, granice gminy Nowa Mysz i Stołowicze oraz grunty wsi Wielka Kołpienica, dochodzi do punktu najbardziej na północ wysuniętego tj. do wsi Wielka Kołpienica, gdzie skręca pod kątem około 75° na południowy wschód.

Od punktu wyżej określonego biegnie granica południowo-zachodnią krawędzią drogi, idącej z Wielkiej Kołpienicy w kierunku Nowe Baranowicze, przecinając tor kolejowy Stołpce - Baranowicze - Brześć i pas wywłaszczenia kolejowego oraz grunty wsi Wielka Kołpienica, zmieniając przy tym u wylotu ulicy Miłej kierunek na bardziej wschodni, przecina granicę gminy Stołowicze i Darewo, idąc południowo-zachodnią krawędzią drogi polnej (tzw. droga do Lachowicz) i wchodząc na ulicę Górną, przecina grunty wsi Dubowo, skręcając następnie w kierunku północno - wschodnim po prawym brzegu drogi prowadzącej z Baranowicz do scalonej wsi Dubowo, następnie zaś w odległości około 130 m, załamując się w kierunku południowo - wschodnim, biegnie granicą skomasowanych gruntów wsi Dubowo do przecięcia się z granicą wsi Łobuzy, gdzie skręca w kierunku południowo - zachodnim po granicy północno-wschodniej gruntów wsi Łobuzy, przecina szosę z Baranowicz do Darewa, następnie dróżką okalającą tereny Nadleśnictwa Kołpienickiego i stanowiącą granicę pomiędzy gruntami tego Nadleśnictwa a wsią Ławrynowicze i osadą "Borok", biegnie północno - zachodnią krawędzią wspomnianej dróżki, zmieniając poniżej lotniska kierunek na południowo - wschodni dochodzi do punktu przecięcia się granicy lasów państwowych z granicą gminy Jastrzębl i Darewo tj. do punktu, w którym granica lasu skręca w kierunku południowo - zachodnim po granicy osady "Janowo".

Od punktu wyżej opisanego biegnie granica miasta po granicy lasów państwowych i osady "Janowo", dochodząc do torów kolejowych Baranowicze - Równe, przecina pas wywłaszczenia kolejowego i biegnie dalej drogą w kierunku tym samym co i poprzednio południową granicą terenów wojskowych (koszary im. Kościuszki), przecina kolejkę wąskotorową do Krzywoszyna i dochodzi do drogi prowadzącej z Baranowicz do Grabowca tj. do punktu, w którym z jednej strony kończą się tereny wojskowe, z drugiej zaś lasy państwowe. Następnie granica przecina drogę tę w kierunku południowo - zachodnim, dochodzi do kopca granicznego posiadłości Michała Gorbacza, wchodzącej w skład rozparcelowanego folwarku "Uznogi", i biegnie południowo - zachodnią granicą wspomnianej nieruchomości do punktu, w którym granica posiadłości Michała Gorbacza skręca w kierunku północno - zachodnim. W punkcie powyższym zmienia swój kierunek na północno - zachodni po granicy nieruchomości Michała Gorbacza, przecina drogę prowadzącą ze wsi Uznogi do Grabowca i, biegnąc dalej w kierunku południowo - zachodnim, północno - zachodnią krawędzią wspomnianej drogi, dochodzi do wsi Uznogi, gdzie zmienia kierunek na północno - zachodni przy dróżce, będącej granicą gruntów wsi Uznogi i byłego folwarku Uznogi, następnie północno - wschodnią stroną tej drogi w kierunku byłego folwarku Uznogi w linii prostej przecinając drogę z Baranowicz do Jastrzębla biegnie w tym samym kierunku północno - wschodnim i tą samą krawędzią drogi po granicy gruntów wsi Uznogi i byłego folwarku Uznogi do gruntów serwitutowych oddanych wsi Baranowicze z majątku Rozwadowo. Stąd granica miasta biegnie brzegiem wspomnianych gruntów wzdłuż granicy serwitutu do przecięcia się z drogą wiodącą do miasta Baranowicz, to jest do punktu, w którym schodzą się granice gminy Jastrzębl i Nowa Mysz. Od tego punktu biegnie granica w kierunku północno-zachodnim, północno - wschodnim brzegiem wspomnianej drogi, do przecięcia się z pasem wywłaszczenia kolejowego i leżącą w tym pasie drogą państwową wiodącą z Baranowicz do Słonima, następnie granicą tegoż pasa do prostopadłego zakrętu drogi państwowej wspomnianej wyżej w kierunku północno - zachodnim południowo-zachodnim brzegiem tej drogi do przecięcia się tegoż brzegu drogi z pasem drogi wywłaszczenia kolejowego od strony północnej, a następnie granicą pasa wywłaszczenia kolejowego w kierunku północno - wschodnim dochodząc do dzielnicy "Cegielnia", skąd skręca w kierunku północno - zachodnim i zostawiając po stronie wschodniej posiadłość Teodora Kondratczyka i przecinając ukośnie działki, wchodzące w skład gruntów wsi Muckiewicze, dochodzi do drogi prowadzącej ze wsi Muckiewicze (koło Cegielni) do wsi Baranowicze, stanowiącej wspólną granicę gruntów wsi Muckiewicze i Baranowicze.

W punkcie powyższym granica załamuje się w kierunku północno - wschodnim przecinając działki wsi Baranowicze, dochodzi do drogi polnej, biegnącej wzdłuż północno - wschodniej granicy posiadłości spadkobierców Aleksandra Aleksiejewa, i biegnie w kierunku północno-wschodnim prawą krawędzią wspomnianej drogi, przecina drogę prowadzącą z Nowej Myszy do Baranowicz i wchodzi na miedzę polną, stanowiącą zachodnią granicę nieruchomości spadkobierców Aleksandra Aleksiejewa, którą to miedzą dochodzi do punktu wyjściowego.