Zmiana granic powiatów wysokomazowieckiego i bielskiego w województwie białostockim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.19.151

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 marca 1938 r.
o zmianie granic powiatów wysokomazowieckiego i bielskiego w województwie białostockim.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austriacko - węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austriacko - węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
Z powiatu wysokomazowieckiego w województwie białostockim wyłącza się osadę Ciechanowiec położoną w gminie wiejskiej Klukowo i włącza się ją do powiatu bielskiego w tymże województwie.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1938 r.