Zmiana granic powiatów oszmiańskiego i wileńsko-trockiego w województwie wileńskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.94.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 1933 r.
o zmianie granic powiatów oszmiańskiego i wileńsko - trockiego w województwie wileńskiem.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko - węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400), zarządza się co następuje:
Z gminy wiejskiej Polany, w powiecie oszmiańskim, województwie wileńskiem wyłącza się wieś Masie i włącza się ją do gminy wiejskiej Turgiele, w powiecie wileńsko-trockim, w temże województwie.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.