Zmiana granic powiatów miechowskiego i olkuskiego, w województwie kieleckim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.24.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 marca 1939 r.
o zmianie granic powiatów miechowskiego i olkuskiego, w województwie kieleckim.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austriacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austriacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
Z gminy wiejskiej Jangrot, w powiecie olkuskim, województwie kieleckim, wyłącza się wieś Mostek i włącza się ją do gminy wiejskiej Szreniawa, w powiecie miechowskim, w tymże województwie.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1939 r.