§ 1. - Zmiana granic miasta Limanowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.203

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1951 r.
§  1.
1.
Z gminy Limanowa w powiecie limanowskim, województwie krakowskim wyłącza się:
1)
część gromady Lipowe obejmującą parcele Nr Nr kat: 71, 108, 113, 116, 118/1-118/3, 121/1, 121/2, 122/1-122/5, 123/1, 123/2, 124, 126, 127/1-127/4, 128/1, 128/2, 129, 130/1, 130/2, 131/1, 131/2, 410/1-410/4, 621, 602/1 (droga) w części leżącej na wschód od linii przedłużenia na południe zachodniej granicy parceli Nr kat. 131/1 oraz 607/1 (droga) w części leżącej na północny-wschód od linii przedłużenia na południe zachodniej granicy parceli Nr kat. 113,
2)
część gromady Stara Wieś,
3)
część gromady Mordarka,
4)
część gromady Sowliny

włącza się je do miasta Limanowa w tymże powiecie i województwie.

2.
Nowa granica miasta Limanowa i gminy Limanowa biec będzie:
1)
na odcinku gromad Stara Wieś i Mordarka od punktu stycznego granic miasta Limanowa i gromady Stara Wieś przy potoku Stara Wieś w kierunku południowo-zachodnim zachodnimi granicami parcel Nr kat.: 3909/2, 324, 3909/1, 3915, 3919, 3923/2, 3923/1, 3928/3, 3928/5, 3928/6, 3929/2, 4029/2, 4126/3 (droga) do punktu stycznego z parcelą Nr kat. 4024/2 oraz północną granicą parcel Nr kat. 4024/2 i 4024/3, po czym skręca na południe zachodnią granicą tej parceli i biegnie zachodnimi granicami parcel Nr Nr kat.: 4019/7, 4019/8, 4019/9, 4019/4 i 4019/5, 4126/3 i 4019/2, którą dobiega do granicy potoku Golczów. Od tego punktu granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim południowo-zachodnią granicą potoku Golczów od punktu stycznego z parcelą Nr kat. 3548/1 i dalej zachodnimi granicami parcel Nr Nr kat. 3548/1, 3548/4, 3550, 3555/1, 3555/2, 3572/4, 3572/2. Od południowo-zachodniego narożnika parceli Nr kat. 3572/2 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie południowymi granicami parcel Nr Nr kat.: 3572/2, 3576, 3581, 3580, 3582, 3583/1, 3583/2, 3583/3, 3583/4, 3597, 3596/2, 3602, 3600/1, 3600/2, 3601, 3610/1, 3610/2. Po przecięciu drogi Nr kat. 4294 po linii przedłużenia na wschód granicy południowej parceli Nr kat. 3610/2 granica skręca początkowo na południowy-wschód, a następnie na wschód biegnąc północno-wschodnią granicą drogi Nr kat. 4294 i południowo-wschodnimi granicami parcel Nr kat. 3295/3, 3296/2, 3297/2, 3297/4. Po przecięciu drogi Nr kat. 4266 linią łączącą południowo-wschodni narożnik parceli Nr kat 3297/4 z północno-zachodnim narożnikiem parceli Nr kat. 3744 granica biegnie początkowo północno-wschodnią granicą drogi Nr kat. 4266, a następnie południowo-wschodnimi granicami parcel Nr Nr kat.: 3744, 3743/3, 4267, 3745, 3746/3, 3746/2, 3746/1, 3750, 3758/3, 3758/1 dobiegając do granicy katastralnej gromad Stara Wieś i Mordarka.

Od tego punktu granica biegnie dalej na północny-wschód południowo-wschodnimi granicami parcel Nr kat. 2668/3, 2668/2 gromady Mordarka. Linią łączącą południowo-wschodni narożnik parceli Nr kat. 2668/2 z północno-zachodnim narożnikiem parceli Nr kat. 2670/1 granica miasta Limanowa przecina drogę Nr kal. 2933 (Limanowa - Nowy Sącz) i biegnie południowo-wschodnimi granicami parcel Nr kat.: 2670/1, 2670/2, 2584/2, 2675/3, 2582/1 dobiegając do potoku Mordarka. Po jego przecięciu w kierunku wschodnim linią przedłużenia południowej granicy parceli Nr Nr kat. 2675/3 granica skręca początkowo w kierunku północno-zachodnim, a następnie północnym biegnąc wschodnią granicą potoku Mordarka (parcela Nr kat. 2936) i wschodnimi granicami parcel Nr Nr kat.: 2939/1, 99, 103/2, 103/1, 116, 44/2, 44/1, 120/1, 120/2, 392, 389, 388, 387, 323 i 322 dobiegając do granicy katastralnej miasta Limanowa;

2)
na odcinku gromady Sowliny od południowo-wschodniego narożnika parceli Nr kat. 135/9, po przecięciu w kierunku północnym drogi Nr kat. 2186/1, granica biegnie w kierunku zachodnim północnymi granicami parcel Nr Nr kat.: 865/1, 864, 868/2, 869, 871, 873, 887/3, 887/1, którą dobiega do drogi Nr kat. 2198/2. Przecinając po linii przedłużenia w kierunku północno-zachodnim północnej granicy parceli Nr kat. 887/1 tę drogę, nowa granica miasta Limanowa biegnie w kierunku południowo-zachodnim północną i północno-zachodnią granicą drogi Nr kat. 2198/2 do jej zetknięcia się z torem kolejowym Łososina - Limanowa (parcela Nr kat. 2291). Od tego punktu granica skręca na północny zachód i biegnie północno-wschodnią granicą toru kolejowego Nr kat. 2291, włączając w granice miasta Limanowa parcele Nr Nr kat.: 1829/14, 1829/6, do punktu zetknięcia się toru kolejowego z granicą katastralną gromad Sowliny i Łososina Górna. Od tego punktu granica skręca na południowy-wschód i biegnie początkowo granicą katastralną tych gromad, a następnie południowo-zachodnią granicą parcel Nr Nr kat.: 2286/8, 2286/7 (potok Sowliny) i granicą katastralną gromady Lipowe, którą dobiega do granicy katastralnej miasta Limanowa.