Art. 1. - Zm.: ustawa z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.38.376

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1928 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

1)
art. 3 ulega następującym zmianom:
a)
skreśla się w nim końcowe słowa: "bez tworzenia jednak nowych samorządowych reprezentacyj powiatowych",
b)
w art. 3 dodaje się nowy ustęp treści następującej:

"Rada Ministrów ma prawo dokonywać na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej, prócz obszaru Śląska Cieszyńskiego, zmian granic obszarów działania reprezentacyj powiatowych, kasować je, jak również i tworzyć nowe, z dostosowaniem ich do każdoczesnych granic powiatów".

2)
w art. 4 zastępuje się słowa:

"Tymczasowy Wydział Samorządowy" słowami: "Właściwy wojewoda, a o ile porozumienie ma dotyczyć reprezentacyj powiatowych, położonych na obszarze dwóch lub więcej województw - Minister Spraw Wewnętrznych."