Art. 1. - Zm.: ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.78.554

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 1933 r.
Art.  1.

Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) ulega zmianom następującym:

1)
punkt b) art. 7 otrzymuje brzmienie następujące:

"b) ustanawiać ulgi celne lub zwolnienia od cła dla artykułów pierwszej potrzeby, artykułów niezbędnych dla krajowej wytwórczości przemysłowej i rolnej oraz dla artykułów wszelkiego rodzaju w przypadkach, w których szczególne warunki gospodarcze kraju tego wymagają;";

2)
punkt h) art. 7 skreśla się;
3)
po art. 7 dodaje się nowy art. 71 o brzmieniu następującem;

"Art. 71. Rada Ministrów może, jeżeli tego wymaga położenie gospodarcze kraju, wprowadzać w drodze rozporządzeń ograniczenia przywozu, wywozu i przewozu towarów.

Upoważnia się Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania pozwoleń na przywóz, wywóz i przewóz towarów, których obrót z zagranicą został ograniczony na zasadzie postanowień artykułu niniejszego.

W pozwoleniach przywozu mogą być zawarte zastrzeżenia co do kierunku i drogi przewozu oraz wymaganych dokumentów.

Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych może ustalać szczególne warunki, od których uzależnione będzie wydawanie pozwoleń.

Od przedstawienia pozwoleń na przywóz, wywóz i przewóz mogą być zwalniane: towary, przewożone w ruchu podróżnym, w małym ruchu granicznym oraz w ruchu turystycznym, nieznaczne nadwyżki towarów ponad ilość wymienioną w udzielonem pozwoleniu i towary, przewożone w drobnych ilościach. Zakres i warunki zwolnienia od obowiązku przedstawiania pozwoleń na przywóz, wywóz i przewóz ustala Minister Skarbu."