Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.2.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1919 r.

USTAWA
z dnia 18 grudnia 1919 r.
w sprawie zmian w ustawie z dnia 27 maja 1919 roku (Dz. Pr. P. P. Nr 44 z 1919 r. poz. 311) o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych.

Art.  1.

W ustawie z dnia 27 maja 1919 roku (Dz. Pr. P. P. № 44 z 1919 roku poz. 311) o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych wprowadza się następujące zmiany:

a) W art. 6, w ustępie pierwszym na końcu po słowach: "z chwilą wysłużenia lat 12 w kategorji IX..." należy wstawić: "do VII zaś z chwilą wysłużenia lat 6 w kategorji VIII".
b) W art. 6, w ustępie drugim na końcu po słowach: "60% pełnego dodatku..." wstawić: "otrzymują również podwyżkę dodatku ekonomicznego wojennego, przyznaną urzędnikom państwowym mocą uchwały Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1918 r."
c) Artykuł 13 skreśla się.
d) W art. 14 cyfrę "90" zastąpić przez cyfrę "240".
e) W art. 14 dodać drugi ustęp w brzmieniu następującem:

"Etatowy nauczyciel religji, duchowny, jest obowiązany również do 30 godzin pracy, z których sześć odlicza się na zajęcia duszpasterskie. Nieetatowy nauczyciel religji pobiera za każdą godzinę tygodniowo 240 mk. rocznie".

f) W art. 15 cyfrę "90" zastąpić przez cyfrę "240".
g) W art. 23 § 9 cyfrę "1800" zastąpić przez cyfrę "2700".
h) W art. 23 § 9 po słowach: "w pozostałych miejscowościach - 360 mk." wstawić: "otrzymują również podwyżkę dodatku ekonomicznego wojennego, przyznaną urzędnikom państwowym mocą uchwały Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1918 roku".
i) W art. 23 § 16 skreśla się zakończenie od słów: "z wyłączeniem zakresu dodatkowych wyposażeń" i t. d. - do końca.
j) Wobec skreślenia art. 13 należy zmienić numerację następnych artykułów.
Art.  2.

Ustawa niniejsza obowiązuje od dnia 1 listopada 1919 roku.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministerstwu Wyznań Religjinych i Oświecenia Publicznego.