Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.87.637

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1921 r.

USTAWA
z dnia 18 października 1921 r.
zmieniająca ustawę z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela (Dz. Ust. Rz. P. № 67 poz. 406).

Art.  1.

W art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela (Dz. Ust. Rz. P. № 67 poz. 406) zdanie końcowe "sąd zaś zawiadomi osobą, która podanie w myśl art. 1 wniosła" zastępuje się słowami: "który postąpi w myśl art. 6".

Art.  2.

Art. 13 powyższej ustawy otrzymuje brzmienie następujące: "Ustawa niniejsza nie dotyczy:

1) biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej;
2) banknotów oraz podobnych tytułów na okaziciela, wypuszczonych przez Państwo, lub przez upoważnione do tego instytucje; tytuły te oznaczy Minister Skarbu rozporządzeniami, ogłaszanemi w Dzienniku Ustaw;
3) biletów loteryjnych, kolejowych, znaków opłaty i t. p.;
4) kuponów od tytułów na okaziciela, przez Państwo wypuszczonych, od listów zastawnych -Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskiem, od listów zastawnych Towarzystw Kredytowych Miejskich oraz od obligacji miast na obszarze b. Królestwa Polskiego".
Art.  3.

Ustawa niniejsza zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.