Zm.: ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.84.749

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 września 1927 r.
w sprawie zmiany ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

W ustawie z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. R. P. Nr 96, poz. 559) wprowadza się zmiany następujące:

1) W art. 1 ust. 2 dodaje się po słowach "przez ogłoszenie wyroku" słowa "lub przez odpowiednią deklarację publiczną, a".

2) Art. 5 uzupełnia się następującym, trzecim ustępem:

"3) Celem zabezpieczenia roszczeń o zaniechanie, określonych w niniejszej ustawie, sąd może wydać zarządzenia tymczasowe (zabezpieczenia powództwa), chociażby nie zachodziły wymogi przewidziane w poszczególnych ustawach, dotyczące uprawdopodobnienia powodów do takich zarządzeń."

3) W art. 6 ust. 1 dodaje się w nawiasie po słowach "z masy konkursowej" słowa "lub rzekomego należenia towarów do masy konkursowej".

4) Art. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

"1) Rada Ministrów na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Ministrem Sprawiedliwości może w drodze rozporządzeń ogłaszanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, a z powołaniem się na niniejszy artykuł: a) nakazać, by pewne towary były sprzedawane w handlu detalicznym tylko w przepisanych jednostkach ilościowych oraz z uwidocznieniem ich ilości (wagi, miary, liczby), jakości i miejsca pochodzenia; b) wydawać przepisy określające warunki urządzania wyprzedaży.

2) Nie stosujący się do przepisów powyższych rozporządzeń karani będą grzywną do sześciuset złotych i aresztem do dni trzech lub jedną z tych kar."

5) Ust. 2 art. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

"2) Postępowanie karne wdraża się na skutek skargi pokrzywdzonego. Jeżeli przestępstwo zwraca się ogólnie przeciw przedsiębiorstwom z pewnych okręgów lub należącym do pewnego związku, natenczas skargę wnieść mogą osoby, uprawnione do powództwa cywilnego (art. 4 ust. 1)."

6) Ust. 4 art. 10 otrzymuje brzmienie następujące:

"4) Postępowanie karne wdraża się na skutek skargi pokrzywdzonego. Jeżeli chodzi o wspólne tajemnice przedsiębiorstw z pewnych okręgów lub należących do pewnego związku, skargę wnieść mogą w przypadku ustępu 1 niniejszego artykułu osoby, uprawnione do powództwa cywilnego (art. 4 ust. 1), a w przypadku ustępu 2 - ten przedsiębiorca, z którym pracownik jest lub był związany stosunkiem służbowym".

7) Art. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

"1) Roszczenia prywatno-prawne, uzasadnione czynami podpadającemi pod przepisy art. 6 - 10, mogą być dochodzone wprost na drodze cywilnej bez wytoczenia sprawy karnej.

2) Usiłowanie przestępstw przewidzianych w niniejszej ustawie jest karalne".

8) Art. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

"Orzecznictwo karne w przypadkach art. 6, 9 i 10 należy do sądów okręgowych, w przypadkach zaś art. 7 i 8 do sądów powiatowych (pokoju)".

9) Art. 17 otrzymuje następujące brzmienie:

"Aż do wydania jednolitych dla całego Państwa przepisów karnych nie można wdrożyć postępowania karnego o przestępstwa z art. 6, 9 i 10, jeżeli od ich popełnienia upłynęło lat trzy, o przestępstwa zaś z art. 7 i 8, jeżeli od ich popełnienia upłynął rok".

Upoważnia się Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości do ogłoszenia w drodze rozporządzenia ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w brzmieniu uwzględniającem zmiany, wynikające z niniejszego rozporządzenia.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu i Ministrowi Sprawiedliwości.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie ósmego dnia po dniu ogłoszenia.