Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.38.369

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 22 marca 1928 r.
w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjonariuszom państwowym.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2-go sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postanawiam co następuje:
Art.  1.

W ustawie z dnia 17 lutego 1922 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjonariuszom państwowym (Dz. U. R P. Nr. 21, poz. 165) w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 28 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 582) i ustawą z dnia 21 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 307) wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 2 ustawy dodaje się jako ustęp końcowy, nowy ustęp w brzmieniu następującem:

"W skład komisyj dyscyplinarnych i wyższej komisji dyscyplinarnej dla urzędników i funkconarjuszów niższych w dziale Ministerstwa Spraw Wojskowych wchodzić mogą oficerowie".

2) W ustępie 1 art. 10 ustawy dodaje się zdanie następujące:

"W dziale Ministerstwa Spraw Wojskowych mogą być rzecznicy i ich zastępcy wyznaczani z grona oficerów".

Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wciskowych.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.