Zm.: ustawa wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.39.171

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 1962 r.

USTAWA
z dnia 29 czerwca 1962 r.
o zmianie ustawy o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych.

W ustawie z dnia 28 maja 1957 r. o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 131) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1:
a)
w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) lokale mieszkalne w budynkach mieszkalno-pensjonatowych nowo wybudowanych lub odbudowanych w miejscowościach określonych przez prezydia wojewódzkich (miast wyłączonych z województw) rad narodowych.";

b)
dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Przepis ust. 1 stosuje się do lokali w nowo wybudowanych małych domach mieszkalnych nie stanowiących własności spółdzielni budownictwa mieszkaniowego tylko w przypadku, jeżeli ustanowienie odrębnej własności lokali nastąpi nie później niż w dniu uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie, w domach zaś już wybudowanych tylko w przypadku, jeżeli stanowią one własność Państwa i zostają przez Państwo sprzedane z ustanowieniem odrębnej własności lokali.

5. Przepis ust. 4 nie odnosi się do przypadków ustanowienia w domu jednorodzinnym dla różnych osób spośród członków rodziny odrębnej własności 2-4 lokali; do lokali tych stosuje się przepis ust. 1 pkt 1.";

2)
w art. 3 dodaje się nowy ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Lokalem mieszkalnym w budynku mieszkalno-pensjonatowym jest lokal w budynku, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 220 m2, z której lokal mieszkalny o nie większej niż 85 m2 powierzchni użytkowej jest przeznaczony na cele mieszkalne właściciela budynku, a pozostałe lokale są przeznaczone na cele pensjonatowe lub noclegowe.";

3)
w art. 6 wprowadza się nowe ust. 1a, 1b, 1c, 1d i 1e w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy wszystkie lub niektóre lokale w małym domu mieszkalnym stanowią odrębną własność członków rodziny, wyłączone są spod publicznej gospodarki lokalami te spośród lokali stanowiących własność członków rodziny, które są zamieszkiwane przez właściciela wraz z współmałżonkiem, krewnymi zstępnymi lub wstępnymi albo z rodzeństwem, pasierbami lub dziećmi przysposobionymi. W przypadku gdy poszczególne lokale w małym domu mieszkalnym stanowią odrębną własność każdego z współmałżonków lub samotnego członka rodziny, lokale te nie podlegają wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami. Prezydium właściwej rady narodowej może jednak wyłączyć spod publicznej gospodarki lokalami poszczególny lokal w małym domu mieszkalnym składający się nie więcej niż z dwóch pokoi z kuchnią, pomimo że stanowi własność samotnego członka rodziny, jeżeli właściciel lokalu należy do kategorii osób, którym może być przyznane uprawnienie do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej.

1b. Nie są również wyłączone lokale stanowiące własność osoby nieletniej, z wyjątkiem przypadku, gdy osoba nieletnia nabyła w drodze dziedziczenia lokal wyłączony spod publicznej gospodarki lokalami. Późniejsze zmiany w stanie zajmowania lokali określonym w ust. 1a oraz osiągnięcie pełnoletności przez właściciela lokalu pozostają bez wpływu na wyłączenie lokali spod publicznej gospodarki lokalami, ani nie powodują utraty wyłączenia.

1c. Jeżeli zachodzące okoliczności wskazują, że wspólne zamieszkanie z krewnymi wstępnymi albo rodzeństwem (ust. 1a) nastąpiło w celu obejścia przepisów o publicznej gospodarce lokalami, lokal może być pozbawiony wyłączenia.

1d. Lokal w małym domu mieszkalnym jest wyłączony tylko wówczas, jeżeli właściciel (nabywca) lokalu zamieszka w nim nie później niż w ciągu 30 dni od dnia uzyskania zezwolenia na użytkowanie domu lub od możliwości objęcia nabytego od Państwa lokalu.

1e. Organ dla spraw lokalowych może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć przewidziany w ust. 1d termin do zamieszkania właściciela (nabywcy) w danym lokalu.";

4)
w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Lokale zastępcze, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny znajdować się w tej samej miejscowości, nadawać się do zajęcia ze względu na stan techniczny, posiadać nie gorsze wyposażenie niż lokal dotąd zajmowany oraz odpowiadać dotychczas zajmowanemu lokalowi pod względem powierzchni mieszkalnej, nie przekraczającej jednak norm zaludnienia, które najemcy dotąd przysługiwały; przekwaterowanie może być przeprowadzone bez względu na to, czy lokal, jaki otrzyma właściciel lub członek spółdzielni, będzie odpowiadał przysługującym mu normom zaludnienia.";

5)
po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. Organami powołanymi do orzekania i wkraczania w trybie nadzoru w sprawach unormowanych niniejszą ustawą są organy przewidziane w Prawie lokalowym."

1.
Lokale w małych domach mieszkalnych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiadały warunkom wyłączenia spod publicznej gospodarki lokalami, podlegają wyłączeniu, chyba że w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachodzą przeszkody wymienione w art. 6 ust. 1a, 1b lub 1c, a prezydium rady narodowej nie skorzysta z uprawnienia przewidzianego w art. 6 ust. 1a.
2.
Przepis art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 28 maja 1957 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 131 ze zmianami wprowadzonymi niniejszą ustawą), uzależniający wyłączenie lokalu od zamieszkania go przez członka rodziny wspólnie z innymi osobami, nie ma zastosowania w przypadkach, gdy zgodnie z powyższym przepisem warunki wyłączenia zachodziły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, lecz przed tym dniem ustały.
3.
Przepis art. 6 ust. 1d ustawy z dnia 28 maja 1957 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 131 ze zmianami wprowadzonymi niniejszą ustawą) nie ma zastosowania do lokali w małych domach mieszkalnych, które przed wejściem w życie niniejszej ustawy podlegały wyłączeniu na podstawie dotychczasowych przepisów.
4.
Przez domy nowo wybudowane w rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 131 ze zmianami wprowadzonymi niniejszą ustawą) rozumie się domy, na których użytkowanie zostało wydane pozwolenie po wejściu w życie niniejszej ustawy.

Minister Gospodarki Komunalnej ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawnych ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustępów i punktów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.