Art. 5. - Zm.: ustawa - Prawo zamówień publicznych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.171.1058

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 września 2008 r.
Art.  5.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.