Art. 2. - Zm.: ustawa - Prawo zamówień publicznych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.171.1058

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 września 2008 r.
Art.  2.

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420) art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13. Informacje o planowanej realizacji określonego przedsięwzięcia na zasadach właściwych dla partnerstwa publiczno-prywatnego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.".