Art. 2. - Zm.: ustawa o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki... - Dz.U.1963.22.113 - OpenLEX

Art. 2. - Zm.: ustawa o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.22.113

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1963 r.
Art.  2.
1.
Tracą moc:
1)
art. 19 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o hodowli zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 54, poz. 310),
2)
ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych oraz niektórych pojazdów mechanicznych (Dz. U. Nr 31, poz. 285 i z 1955 r. Nr 9, poz. 54).
2.
Sprawy wszczęte na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 2 i nie zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozstrzygane będą według przepisów dotychczasowych.