Art. 1. - Zm.: ustawa o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki... - Dz.U.1963.22.113 - OpenLEX

Art. 1. - Zm.: ustawa o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.22.113

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1963 r.
Art.  1.

W ustawie z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 45, poz. 224 i z 1960 r. Nr 52, poz. 303) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) działalności wytwórczej z zakresu gospodarki rolnej, ogrodniczej, leśnej i hodowlanej, z wyjątkiem prowadzenia w większym rozmiarze zakładów sztucznego wylęgu drobiu.";

2)
w art. 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej zwolnionej od obowiązku uzyskania zezwolenia stosuje się dotychczasowe przepisy, z tym że w przypadkach wymienionych w art. 5 ust. 1 i 2 właściwy organ administracji prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej może zakazać na czas oznaczony lub na stałe dalszego prowadzenia danej działalności. W razie wydania takiego zakazu przepis art. 5 ust. 5 stosuje się odpowiednio.";

3)
w art. 4:
a)
w ust. 1 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

"2) prowadzenia zakładów sztucznego wylęgu drobiu - organ administracji właściwy do spraw rolnictwa,";

b)
dotychczasowy pkt 2 oznacza się jako pkt 3;
4)
w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydane zezwolenie może być cofnięte, jeżeli osoba, której zezwolenie wydano:

1) została prawomocnie skazana wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

2) została co najmniej trzykrotnie prawomocnie skazana orzeczeniem karno-administracyjnym za wykroczenia pozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

3) prowadzi działalność w sposób powodujący uzasadnione skargi na złą jakość produkcji lub usług albo na nierzetelne ich wykonywanie, a właściwa izba rzemieślnicza lub inna organizacja zawodowa, do której obowiązana jest należeć osoba prowadząca działalność gospodarczą, wystąpi z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia,

4) zalega przez okres dłuższy niż trzy miesiące z zapłatą prawomocnie ustalonych należności podatkowych z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa bądź w uiszczaniu rat w spłacie tych należności, jeżeli zostały one rozłożone na raty, albo została ukarana prawomocnym orzeczeniem za nieprowadzenie ksiąg handlowych, podatkowych lub ewidencji rachunków na zakup towarów,

5) nie dopełniła lub nie przestrzega warunków zawartych w wydanym zezwoleniu,

6) zmieniła w sposób zasadniczy przedmiot lub miejsce wykonywania działalności określone w zezwoleniu bez zgody organu, który je wydał,

7) przyjęła wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki lub udzieliła pełnomocnictwa do prowadzenia przedsiębiorstwa bez zgody organu, który wydał zezwolenie,

8) nie prowadzi działalności przez okres dłuższy niż 6 miesięcy bez ważnych powodów.";

5)
w art. 5:
a)
dodaje się w ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisy ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 stosuje się również w przypadku, gdy za przestępstwa lub wykroczenia wymienione w tych przepisach została skazana osoba upoważniona do prowadzenia przedsiębiorstwa lub wykonywania określonych czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.",

b)
dotychczasowe ust. 3 i 4 oznacza się jako ust. 4 i 5 i nadaje się im brzmienie:

"4. Decyzję o cofnięciu zezwolenia podejmuje organ właściwy do wydania zezwolenia, po zasięgnięciu opinii komisji, o której mowa w art. 4 ust. 2, oraz po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego.

5. Wydając decyzję o cofnięciu zezwolenia, organ wydający decyzję powinien jednocześnie określić termin zaprzestania danego rodzaju działalności. Ustalony termin, nie krótszy niż 3 miesiące, powinien umożliwić zainteresowanemu zlikwidowanie prowadzonej działalności.";

6)
w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. O wygaśnięciu zezwolenia orzeka organ właściwy do wydania zezwolenia.";

7)
art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. W sprawach uregulowanych niniejszą ustawą, o ile ona lub przepisy wydane na jej podstawie nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że w postępowaniu odwoławczym przed właściwymi organami administracji prezydium wojewódzkiej rady narodowej wysłuchanie wyjaśnień odwołującego się jest obowiązkowe.";

8)
w art. 10:
a)
dotychczasową treść art. 10 oznacza się jako ust. 1,
b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepisy określone w ust. 1 w zakresie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu zakładów sztucznego wylęgu drobiu i ich rozmiaru (art. 1 ust. 2 pkt 1) wydaje Minister Rolnictwa w drodze rozporządzenia.";

9)
w art. 6 ust. 3 i art. 12 ust. 2 wyrazy "art. 5 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 5 ust. 5".