Zm.: ustawa o zawodzie felczera.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.57.284

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1954 r.

DEKRET
z dnia 23 grudnia 1954 r.
o zmianie ustawy o zawodzie felczera.

W ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. Nr 36, poz. 336) wprowadza się następującą zmianę:

Art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. 1. Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Oświaty określi typy szkół felczerskich, ich organizację, programy nauczania oraz warunki i tryb przyjmowania kandydatów do tych szkół.

2. Uprawnienia określone w ust. 1 przysługują w stosunku do szkół felczerskich organizowanych dla potrzeb wojskowej służby zdrowia Ministrowi Obrony Narodowej, z tym że programy nauczania w tych szkołach w zakresie przedmiotów medycznych określa Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia."

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.