Art. 8. - Zm.: ustawa o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz niektóre ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.190.1864

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.
Art.  8. 

Akty wykonawcze wydane na podstawie:

1)
art. 13 ust. 2 i art. 15 ustawy wymienionej w art. 1 - zachowują moc do czasu wydania aktów wykonawczych na podstawie art. 13 ust. 2 i art. 15 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
2)
art. 4a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 2 - zachowują moc do czasu wydania aktów wykonawczych na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.